Informasjon – skoler

IMG_770522719D77-1
Skoleeiers ansvar
Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk gjelder. Skoleeier skal se til at det gis forsvarlig opplæring i samisk. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, skal skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, for eksempel fjernundervisning, hospitering eller særskilte leirskoleopphold.

Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe – Sørsamisk kunnskapspark anbefaler fjernundervisning og kombinert med 6 årlige språksamlinger. Dette er det vanligste vedtaket elevene som kommer til oss har fra sin hjemkommune.

Skolen må ha rutine for kartlegging av behovet for samisk opplæring til enhver tid. Når skolen har blitt gjort kjent med at elever ønsker samisk, må man først undersøke muligheten for å gi samiskopplæring ved hjemskolen. Dersom dette ikke er mulig, tar skolen direkte kontakt med Åarjelsaemien vierhtiesåafoe – Sørsamisk kunnskapspark for avtale om opplæring. 

Åarjelsaemien vierhtiesåafoe – Sørsamisk kunnskapspark dekker grunnskole og videregående opplæring i sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Overordnet ansvar for fjernundervisning 
Fylkesmannen i Nordland har ansvar for at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov, og skal sørge for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene.

Veiledende fag- og timefordeling(årstimer)

1.-4. trinn

5.-7. trinn

8.-10. trinn

Samisk 1

161 årstimer

104 årstimer

95 årstimer

Samisk 2

87 årstimer

87 årstimer

76 årstimer

Samisk 3

87 årstimer

87 årstimer

76 årstimer

Organiseringen av opplæringen i samisk kan gjøres på ulike måter. Elever med samisk opplæring kan ha inntil 190 timer mer på barnetrinnet og 114 timer mer på ungdomstrinnet. Skoleeier er ansvarlig for organisering av opplæringen i samisk og norsk, men må drøfte dette med foreldre og elev. 

·       Omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for enkeltelever

·       Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet kan brukes til opplæring i samisk 

·       Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer

·       Fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål

·      Fritak fra opplæring i fremmedspråk på ungdomstrinnet 

Finansiering

·       Fylkesmannen i Finnmark tildeler timer og utbetaler refusjon til kommuner i Finnmark og kommuner utenom Nord Norge som gir opplæring i sørsamisk , lulesamisk eller nordsamisk.

·       Fylkesmannen i Nordland tildeler timer og utbetaler refusjon til kommuner i Nordland som gir opplæring i sørsamisk, lulesamisk eller nordsamisk.

Utdanningsdirektoratet tildeler timer og utbetaler refusjon til videregående skoler via fylkeskommunene i hele landet.